Apr 20, 2011

என்ன வேண்டுதலோ... இப்படியும் ஒரு பக்தி


புற்றுக்கு பால் வார்ப்பார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்... ஆனால் இங்கு ஒருபடி பக்தி முற்றிபோய் பால்பாக்கெட்டையே வைத்திருக்கிறார்கள். இடம் இருட்டுப்பள்ளம், கோவை - பூண்டி சாலை.

 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts